گروه زبان انگلیسی - معانی واژه JUST

Just
همین چند لحظه پیش، به تازگی

The plane just landed in New York
هواپیما همین چند لحظه پیش تو نیویورک نشست


Just
وقتی بخواهیم خیلی مودبانه از کسی چیزی درخواست کنیم

Can I just borrow your cell phone for a second ?
"میشه لطفا موبالت رو برای چند لحظه قرض بگیرم؟" .


Just
سریع

I'm just going to finish this and then we can go
سریع این کارمو تموم می کنیم، اون وقت بعدش می تونیم بریم .


Just
دقیقا

Thank you so much, that’s just what I wanted
خیلی ممنون، این دقیقا همون چیزیه که می خواستم


Just
فقط

He’s just a kid. Don’t be so hard on him
اون فقط یه بچه‌اس. انقدر بهش سخت نگیر .


Just
تاکید شدید بروی حرف خود، ابزار شدید احساسات

The food was just wonderful
غذا فوق العاده عالی بود .


Just
به سادگی

I can’t just leave my office whenever I want 
به همین سادگی هم نیست هر وقت خواستم دفترمو ترک کنم .


Just
و در آخر واژه‌ی Just می تونه به این معنی باشه که کاری انجام شده اما نزدیک بود که انجام نشه

I passed the exam but only just
"به زحمت امتحان رو قبول شدم(ناپلئونی قبول شدم، نزدیک بود تو اون درس بیوفتم)"
This dress just fits
"این لباس به زحمت تنم میشه"طبقه بندی: نکات آموزشی، 
تاریخ : شنبه 5 آبان 1397 | 11:23 ب.ظ | نویسنده : صدیقه نظرنژاد | نظرات