گروه زبان انگلیسی - مطالب مهر 1395

  مراقب حیوانات باشید
Beware of the animals
 احتیاط
Caution
خطر
Danger
 خطر مرگ
Danger of death
دور زدن ممنوع
No U - Turn
توقف ممنوع
No waiting
ممنوع
Forbidden
خیابان یک طرفه
One – way street
 ورود ، راه ورود
entrance
خروج ، راه خروجی
exit
ورود آزاد است
Free admittance
ورود ممنوع
admittance forbidden
جاده اختصاصی
طبقه بندی: لغت،  نکات آموزشی، 
تاریخ : چهارشنبه 14 مهر 1395 | 04:51 ب.ظ | نویسنده : صدیقه نظرنژاد | نظرات

It's monstrous of you
خیلی بدجنسی/آدم وحشتناکی هستی

Monster
هیولا

To put on air
از دماغ فیل افتادن، خود را بهتر دانستن

Knock sb down 
کسی را شکست دادن

I'm not sure that's very well put
فکر کنم منظور خیلی خوب بیان نشده 

I'll do anything in my power
هرچی از دستم بر بیاد انجام میدم
طبقه بندی: اصطلاحات،  لغت، 
تاریخ : چهارشنبه 14 مهر 1395 | 04:48 ب.ظ | نویسنده : صدیقه نظرنژاد | نظرات

Uni = یک، یکی، متحد، یگانه، یکدست

uni + directional = یک طرفه، یک جهتی

uni + form = یک دست، یک شکل

universal = جهانی، فراگیر، همه گیر

uni + code = کدهای یکدست، کد یکسان

union = اجتماع، انجمن

united = متحد، واحد

Multi = چند، چند تایی، چندگانه

multi + media = چندرسانه ای

multi + user = چند کاربره

multi + tasking = چند وظیفگی

multi + processing = چند پردازشی

multi + programming =چندبرنامه ای

multi + boot = راه اندازی چندگانه

multi + purpose = چند منظوره

Mono = یک، یکی، تک

monochrome = تک رنگ

monolog = تک صدایی، صحبت یک نفره

Bi = دو، دوتایی، دوگانه

bi + directional = دوطرفه، دوجهتی

bi + lingual = دوزبانه

binary = دودویی

bi + cycle = دوچرخه

bi + conditional = دوشرطی

monopoly = انحصار، امتیاز انحصاری

POLY = چند، چند تا، بیش از دوتا

poly + gone = چند ضلعی

Tri = سه، سه تایی

tri + angle = سه گوشه، مثلث

tripod = سه پایه

Semi = نیم، نصف

semi + conductor = نیمه هادی، نیمه رسانا

semi + final = نیمه نهایی
طبقه بندی: نکات آموزشی،  لغت، 
تاریخ : چهارشنبه 14 مهر 1395 | 04:46 ب.ظ | نویسنده : صدیقه نظرنژاد | نظرات

 چطور به انگلیسی بگیم هوس یه غذا یا چیزی رو کردیم؟

از عبارت "Feel like" استفاده میکنیم. 

. I feel like traditional food
هوس غذای سنتی کردم.

. I feel like a hot drink
هوس یه نوشیدنیه گرم کردم. 

طبقه بندی: اصطلاحات، 
تاریخ : چهارشنبه 14 مهر 1395 | 04:44 ب.ظ | نویسنده : صدیقه نظرنژاد | نظرات
 Follow your heart
 ببین دلت چی میگه؟
 I painted the town red
 حسابی صفا کردم.
 You are dreaming
 دلت خوشه ها! 
 Go and fly a kite
 برو بابا
 Don't be funny
 مزه نریز
 They cannot handle it
 ظرفیتشو ندارن
 Dream on
 مگه خوابشو ببینی
 Pick on somebody on your own size
 با یکی شوخی کن که هم قد خودت باشه
 Help your self
 بفرمایید میل کنید
 Be tough as nails
 مثل کوه استوار
 Are you out of mind? 
 مگر عقلت را از دست دادی
طبقه بندی: اصطلاحات، 
تاریخ : چهارشنبه 14 مهر 1395 | 04:35 ب.ظ | نویسنده : صدیقه نظرنژاد | نظرات